July 2020

Unknown

V   HZYF   UYZM   VO   PZK   ERLT   ERH

FET   DRXT   TNATCVTYGT   IKF   FET   DYRG

V  RWMRPD   GZXT   KA   RJRVYDF   METY   VX

FTWWVYJ   R   DFZCP   VD   FEVD   HRDETH

HVOOVGKWF   ACZIWTX   ZO   METCT

FZ    ITJVY   VF